Gaia lähti kartoittamaan Linnunrataa

Gaia lähti kartoittamaan Linnunrataa

Tavoitteena on saada lisätietoa kotigalaksimme alkuperästä ja kehityksestä. Suomalaista teknologiaa on jälleen mukana. Euroopan avaruusjärjestö ESAn Gaia-avaruuskaukoputki laukaistiin onnistuneesti avaruuteen 19.12.2013 Ranskan Guayanasta. Se laatii toistaiseksi tarkimman kartan Linnunradasta mittaamalla noin miljardin tähden tarkan sijainnin ja liikkeen. Tarkoitus on saada selvyyttä galaksin alkuperästä ja kehityksestä. Viisivuotisen tehtävän jälkeen Gaia on kerännyt arviolta yli petatavun eli miljoonan gigatavun verran tietoa. Gaia aloittaa tehtävänsä usean kuukauden kuluttua 1,5 miljoonan kilometrin päässä Maasta. Patria on toimittanut signaalinkäsittelyelektroniikkaa Gaiaan…

Read More

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

Ava­ruus­toi­min­ta tar­joaa mah­dol­li­suu­den ra­jat­to­maan kas­vuun. Olem­me­ko sii­nä mu­ka­na riit­tä­vän pon­te­vas­ti? Neu­vos­to­liit­to lä­het­ti Sput­ni­kin­sa tai­vaal­le vuon­na 1957, Ruot­si sa­tel­liit­tin­sa vuon­na 1986 ja Nor­ja vuon­na 2010. Vi­ros­ta tu­li tä­nä syk­sy­nä 43. sa­tel­liit­ti­maa. Alan stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta vas­taa Suo­mes­sa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, jo­ka on laa­ti­nut ava­ruus­toi­min­nan stra­te­gian vuo­sil­le 2013–2020. Sen mu­kaan Suo­mi toi­mii tut­ki­muk­sen, kau­ko­kar­toi­tuk­sen, tie­to­lii­ken­teen, sa­tel­liit­ti­pai­kan­nuk­sen ja lai­te­val­mis­tuk­sen aloil­la, mut­ta ei osal­lis­tu kan­sain­vä­li­sen ava­ruus­ase­man ISS:n toi­min­taan, ast­ro­naut­ti­kou­lu­tuk­seen tai ra­ket­ti­tek­no­lo­gian ke­hit­tä­mi­seen. Lii­tyim­me Eu­roo­pan ava­ruus­jär­jes­töön Esaan vuon­na 1995. Jär­jes­töl­lä on…

Read More