Maija Lönnqvist: Suomi tarvitsee oman avaruuslain

Maija Lönnqvist: Suomi tarvitsee oman avaruuslain

Satelliittien koon pienennyttyä lähelle maitopurkkia ja laukaisuhintojen laskettua avaruusalalle pääsee uusia toimijoita, kuten opinnäytetöitä tekeviä yliopistoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsiviä yrityksiä. Avaruus tarjoaa yrityksille huikeita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansallisella avaruuslainsäädännöllä valtio voi edistää toimialan kehittymistä luomalla selkeät puitteet yksityisen sektorin avaruustoiminnalle sekä joustavat lupa- ja rekisteröintimenettelyt. Hyvässä avaruuslaissa ovatkin tasapainossa valtion vastuut ja alan suotuisan toimintaympäristön edellytykset. Lue lakimies Maija Lönnqvistin blogi (TEM) Kuva: TEM

Read More

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

Ava­ruus­toi­min­ta tar­joaa mah­dol­li­suu­den ra­jat­to­maan kas­vuun. Olem­me­ko sii­nä mu­ka­na riit­tä­vän pon­te­vas­ti? Neu­vos­to­liit­to lä­het­ti Sput­ni­kin­sa tai­vaal­le vuon­na 1957, Ruot­si sa­tel­liit­tin­sa vuon­na 1986 ja Nor­ja vuon­na 2010. Vi­ros­ta tu­li tä­nä syk­sy­nä 43. sa­tel­liit­ti­maa. Alan stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta vas­taa Suo­mes­sa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, jo­ka on laa­ti­nut ava­ruus­toi­min­nan stra­te­gian vuo­sil­le 2013–2020. Sen mu­kaan Suo­mi toi­mii tut­ki­muk­sen, kau­ko­kar­toi­tuk­sen, tie­to­lii­ken­teen, sa­tel­liit­ti­pai­kan­nuk­sen ja lai­te­val­mis­tuk­sen aloil­la, mut­ta ei osal­lis­tu kan­sain­vä­li­sen ava­ruus­ase­man ISS:n toi­min­taan, ast­ro­naut­ti­kou­lu­tuk­seen tai ra­ket­ti­tek­no­lo­gian ke­hit­tä­mi­seen. Lii­tyim­me Eu­roo­pan ava­ruus­jär­jes­töön Esaan vuon­na 1995. Jär­jes­töl­lä on…

Read More