Laki ja asetus avaruustoiminnasta

Avaruustoiminnasta annettu laki (63/2018) sekä sitä täydentävä työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta (74/2018) tulivat voimaan tammikuussa 2018 tuoden mukanaan avaruustoimintaa koskevat lupa- ja valvontaprosessit sekä avaruusesineiden rekisteröintimenettelyt. Laissa säädetyn lupamenettelyn ja rekisteröinnin avulla valtio saa tietoa alueellaan harjoitetusta tai kansalaistensa ja oikeushenkilöidensä harjoittamasta avaruustoiminnasta. Näin Suomi pystyy toteuttamaan YK:n kansainvälisten avaruussopimusten mukaisia velvoitteitaan valvoa vastuulleen kuuluvaa avaruustoimintaa sekä hallinnoida taloudellista riskiä, joka liittyy avaruussopimusten mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen avaruustoiminnan aiheuttamista vahingoista. 

Avaruustoimintalakia sovelletaan Suomen alueella harjoitettavaan avaruustoimintaan tai Suomen ulkopuolella harjoitettavaan avaruustoimintaan, jos toimintaa harjoitetaan Suomessa rekisteröidyssä aluksessa tai sitä harjoittaa Suomen kansalainen tai oikeushenkilö, jolla on Suomessa kotipaikka. Puolustusvoimien harjoittamaan avaruustoimintaan lakia sovelletaan vain rajatuin osin. Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta säädetään tarkemmin puolustusministeriön asetuksella (999/2019).

Avaruustoimintalaissa säädetään mm. avaruustoimintaluvan myöntämisen edellytyksistä, toiminnanharjoittajan velvoitteista, avaruustoiminnan valvonnasta ja valtion takautumisoikeudesta toiminnanharjoittajaa kohtaan ja avaruustoimintaa koskevasta vakuuttamisvelvollisuudesta sekä perusteista siitä poikkeamiseksi. Laki sisältää myös säännökset avaruusesineiden rekisteristä ja rekisteriin kirjattavista tiedoista. Lisäksi laissa on omat pykälänsä koskien toiminnan turvallisuutta sekä avaruusromua ja ympäristönsuojelua.

Avaruustoiminta-asetus tarkentaa avaruustoimintalakia esim. niiden tietojen osalta, joita toiminnanharjoittajan on työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettava lupahakemuksessaan, vuosiraporteissaan sekä muun tiedonantovelvollisuutensa nojalla. Asetuksessa on säädetty myös vakuuttamisvelvollisuutta koskevista riskirajoista sekä siitä, millaista kattavuutta laukaisuvaihetta koskevalta vakuutukselta edellytetään.