Avaruustoimintaan tarvitaan lupa työ- ja elinkeinoministeriöltä

Avaruustoimintaa saa harjoittaa vain, jos työ- ja elinkeinoministeriö on antanut etukäteen luvan toiminnalle. Avaruustoiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty avaruustoiminnasta annetussa laissa (63/2018), jota täydentää työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta (74/2018).

Avaruustoimintaluvan tarvitseva toiminnanharjoittaja on taho, joka käyttää avaruustoimintaan tosiasiallista määräysvaltaa. Avaruustoiminnalla tarkoitetaan avaruusesineen lähettämistä avaruuteen, avaruusesineen operointia ja muuta määräysvaltaa siihen avaruudessa sekä avaruusesineen palauttamista ja palautumista maahan. Avaruusesineitä ovat esimerkiksi satelliitit, luotaimet ja kantoraketit. Toiminnanharjoittaja voi lähettää avaruusesineen tai operoida sitä itse tai se voi hankkia lähettämisen tai operoinnin palveluna.

Kirjallinen, vapaamuotoinen lupahakemus avaruustoiminnan harjoittamiseksi toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen avaruusesineen suunniteltua laukaisua. Toiminnanharjoittajan on lupahakemuksessaan esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys. 

Lupaprosessille on varattava riittävästi aikaa. Avaruustoiminnan toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että lupaa haetaan ajoissa ja että lupaprosessia varten on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot vaaditussa aikataulussa. Lupahakemus voi vaatia täydentämistä tai tarkennuksia lupaharkinnan aikana ja työ- ja elinkeinoministeriö voi myös pyytää tarpeellista selvitystä lupaharkintaa varten. Viivästykset hakemuksen jättämisessä tai täydentämisessä voivat johtaa siihen, että projektia on lykättävä. Ilman avaruustoimintalupaa, avaruusesinettä ei voida lähettää. 

Velvollisuus hakea lupaa koskee myös avaruustoiminnan harjoittamista niin, että toiminnanharjoittaja hankkii jo kiertoradalla olevan avaruusesineen. Tällöin kirjallinen, vapaamuotoinen lupahakemus avaruustoiminnan harjoittamiseksi toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kiertoradalla olevan avaruusesineen hankkimista. Ministeriöltä on haettava lupaa myös avaruustoiminnan siirtämiseen toiselle toiminnanharjoittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen aiottua avaruustoiminnan siirtämistä.     

Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelee, että hakija on yhteydessä ministeriöön hyvissä ajoin ennen säädettyjä määräaikoja. Siten voidaan jo ennen hakemuksen toimittamista arvioida, onko suunnitellulle toiminnalle ylipäänsä tarpeen hakea lupaa ja varmistua siitä, että lupahakemuksessa toimitetaan lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta lupamaksu. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (615/2023) on tullut voimaan 1.4.2023 ja se on voimassa 31.3.2025 asti. Avaruustoimintalupahakemuksen käsittelyä koskeva maksu on 1.4.2023 lukien 7 000 euroa. Maksun perintä tapahtuu siinä vaiheessa, kun lupahakemus on käsitelty, ja prosessi saatu loppuun.