För rymdverksamhet krävs tillstånd av arbets- och näringsministeriet

Rymdverksamhet får bedrivas endast om arbets- och näringsministeriet på förhand har beviljat tillstånd för verksamheten. Bestämmelser om tillstånd för rymdverksamhet finns i lagen om rymdverksamhet (63/2018), som kompletteras av arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet (74/2018).

En verksamhetsutövare som behöver tillstånd till rymdverksamhet är den aktör som utövar det faktiska bestämmande inflytandet över rymdverksamheten. Med rymdverksamhet avses utsändande av ett rymdföremål i rymden, opererande av ett rymdföremål och annat bestämmande inflytande över det i rymden samt ett rymdföremåls återbördande och återvändande till jorden. Rymdföremål är till exempel satelliter, sonder och bärraketer. Verksamhetsutövaren kan sända ut rymdföremålet eller operera det själv eller så kan verksamhetsutövaren köpa utsändandet eller opererandet i form av en tjänst.

En skriftlig, fritt formulerad ansökan om tillstånd att bedriva rymdverksamhet ska lämnas in till arbets- och näringsministeriet senast sex (6) månader före den planerade uppsändningen av rymdföremålet. I tillståndsansökan ska verksamhetsutövaren ge en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig redogörelse. 

Det ska reserveras tillräckligt med tid för tillståndsprocessen. Verksamhetsutövaren ansvarar för att tillståndet söks i god tid och att alla uppgifter som behövs för tillståndsprocessen har lämnats in inom utsatt tid. Tillståndsansökan kan behöva kompletteras eller specificeras under tillståndsprövningen, och arbets- och näringsministeriet kan också be om behövliga utredningar för tillståndsprövningen. Dröjsmål vid inlämnande eller komplettering av ansökan kan leda till att projektet måste skjutas upp. Utan tillstånd till rymdverksamhet kan ett rymdföremål inte sändas ut i rymden. 

Skyldigheten att ansöka om tillstånd gäller även sådan rymdverksamhet som innebär att verksamhetsutövaren skaffar ett rymdföremål som redan är i omloppsbana. I sådana fall ska en skriftlig, fritt formulerad ansökan om tillstånd att bedriva rymdverksamhet lämnas in till arbets- och näringsministeriet senast tre (3) månader före anskaffningen av rymdföremålet. Även för överföring av rymdverksamhet till en annan verksamhetsutövare ska tillstånd sökas hos ministeriet senast tre (3) månader före den planerade överföringen av rymdverksamheten.     

Arbets- och näringsministeriet rekommenderar att sökanden kontaktar ministeriet i god tid före utsatta tidsfrister. Då kan man redan innan ansökan lämnas in bedöma om det över huvud taget behövs tillstånd för den planerade verksamheten och säkerställa sig om att de uppgifter som behövs för tillståndsprövningen anges i tillståndsansökan.

Av sökanden tas ut en tillståndsavgift för handläggningen av tillståndsansökan. Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer (615/2023) trädde i kraft den 1 april 2023 och gäller till och med den 31 mars 2025. Från och med den 1 april 2023 är avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd till rymdverksamhet 7 000 euro. Avgiften tas ut när tillståndsansökan har behandlats och tillståndsprocessen är avslutad.