Europeiska Unionens rymdpolitik

Genom Lissabonfördraget fick EU mera befogenheter inom rymdpolitiken. Artikel 189 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ger unionen delade befogenheter i rymdfrågor, och dessa befogenheter utövar den tillsammans med medlemsstaterna. 

Konkurrenskraftsrådet behandlar aktuella frågor på området rymdpolitik vanligen två gånger om året, i maj-juni och november-december. Ärendena bereds i rådets arbetsgrupp för rymdfrågor. 

EU:s rymdstrategi har som mål att främja den europeiska rymdsektorns konkurrenskraft och rymdverksamhetens samhälleliga nytta.  

EU:s rymdprogram producerar data och tjänster för samhällets, näringslivets och forskningens behov.

Aktuellt

Vid konkurrenskraftsrådets möte den 28.5.2021 antog EU-ländernas ministrar med ansvar för rymdfrågor rådets slutsatser om den nya rymdekonomin och rymdlösningar för kustområdenas behov samt förde diskussion om rymdtrafikledning