Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter EUMETSAT

Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) är en internationell organisation som inledde sin verksamhet 1986 och som erbjuder sina medlemsländer satellitdata om väder och klimat. Finland har varit med i EUMETSATs verksamhet ända sedan organisationen bildades. Organisationen har 30 medlemsländer och därutöver även samarbetsländer. Medlemsländerna finansierar EUMETSATs verksamhet, och det är också de som i huvudsak använder sig av organisationens tjänster. EUMETSATs vision är att vara Europas ledande aktör inom jordobservationssatelliter.

Med hjälp av sitt eget satellitprogram erbjuder EUMETSAT satellitdata, satellitbilder och satellitprodukter till medlemsländernas nationella leverantörer av meteorologiska tjänster, såsom Meteorologiska institutet i Finland. Att stärka samarbetet med Europeiska unionen och med andra satellitoperatörer är en av organisationens prioriteringar. EUMETSATs viktigaste strategiska mål till 2025 är att smidigt övergå från nuvarande generations system till de nya satellitsystemen MTG, EPS-SG, Sentinel-3, Sentinel-4, Sentinel-5 och Jason-CS/Sentinel-6. Syftet med de nya systemen är att utöka de tjänster som erbjuds medlemsländerna och att säkerställa att verksamheten fortgår även under 2030-talet och efter det.

Medlemskapet i EUMETSAT garanterar Finland tillgång till vädersatellitdata i realtid och möjlighet att delta i flera program för tillämpning av satellitdata. För närvarande leder Meteorologiska institutet EUMETSATs ozonprogram och deltar i genomförandet av dess klimatprogram.