Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Rymdärenden är horisontella och överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för rymdärenden, som sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. I statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden (739/2019) föreskrivs om delegationens uppgifter och sammansättning.

Delegationen har en central roll i den finska rymdförvaltningen. Delegationen styr det praktiska genomförandet av den nationella rymdstrategin samt främjar och utvecklar verksamhetsmiljön och förutsättningarna för affärsverksamhet och forskning inom rymdsektorn och samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Delegationen främjar det internationella samarbetet och Finlands internationella genomslagskraft inom rymdsektorn genom att till exempel delta i beredningen av de nationella synpunkterna för ESA:s programval och rymdrelaterade EU-ärenden. Därtill följer och bedömer delegationen den nationella och den internationella lagstiftningen och praxisen inom rymdsektorn, gör framställningar och ger utlåtanden i syfte att rikta lagstiftningen, förvaltnings-praxisen, finansieringen och det internationella samarbetet inom sektorn samt främjar synligheten av och kommunikationen kring rymdsektorn.

Delegationens sammansättning 6.9.2022 - 5.9.2025:
Ordförande: Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Vice ordförande: Kaisa Laitinen, enhetsdirektöf, kommunikationsministeriet 
Medlemmar:
Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Matti Anttila, utvecklingsdirektör för affärsverksamhet, Huld Ab/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry 
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet  
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Jussi Kaurola, generaldirektör, Meteorologiska institutet 
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet
Susan Linko, direktör, Finlands Akademi
Juha-Matti Liukkonen, direktör, Reaktor Group Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet/nationella COSPAR-kommittén  
Johanna Salovaara-Dean, chef för enheten för exportkontroll, utrikesministeriet
Tanja Suni, forskningsdirektör, miljöministeriet

Delegationen har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. 

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sju sektioner. 

Årsrapporten/Delegationen för rymdärenden (på finska)