Tväradministrativ tillståndsprocess

Arbets- och näringsministeriet är tillståndsmyndighet enligt lagen om rymdverksamhet (63/2018). Tillståndsansökan ska alltså lämnas in till arbets- och näringsministeriet, som även meddelar beslutet om ansökan, men arbets- och näringsministeriet sköter inte ensamt tillståndsprocessen. 

Tillståndsprocessen förutsätter förvaltningsövergripande samarbete, eftersom bedömningen av förutsättningarna för beviljande av tillstånd kräver sakkunskap från flera olika förvaltningsområden. Därför ber arbets- och näringsministeriet om utlåtanden från andra myndigheter under handläggningen av ansökningarna om tillstånd till rymdverksamhet.

Det behövs tid för att begära in utlåtanden, vilket har beaktats i den tidsfrist som satts ut för inlämnandet av ansökan om tillstånd till rymdverksamhet: enligt 1 § i arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet (74/2018) ska tillståndsansökan lämnas in till arbets- och näringsministeriet senast sex (6) månader före den planerade uppsändningen av ett rymdföremål. I 2 § i förordningen specificeras vilka uppgifter och bilagor ansökan ska innehålla. Det är bra att notera att arbets- och näringsministeriet kan be om utlåtanden först när sökanden har lämnat in de uppgifter som behövs för att förutsättningarna för beviljandet av tillstånd ska kunna undersökas. En bristfällig ansökan kan fördröja inhämtandet av utlåtanden.

En förutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är bland annat att verksamhetsutövaren har ekonomiska förutsättningar för att bedriva rymdverksamhet. När arbets- och näringsministeriet har undersökts om dessa förutsättningar uppfylls, har ministeriet i regel bett om utlåtande av Business Finland, som kan uttala sig om till exempel sökandens ekonomiska situation och utsikterna för sökandens affärsverksamhet.

En förutsättning för beviljande av tillstånd är också att rymdverksamheten inte strider mot nationella säkerhetsintressen, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikespolitiska intressen. Det ska också säkerställas att bestämmelserna om exportkontroll iakttas. När arbets- och näringsministeriet undersöker om dessa förutsättningar uppfylls, ber ministeriet om utlåtanden av försvarsministeriet och utrikesministeriet. Försvarsministeriet kan uttala sig om i synnerhet överensstämmelsen med de nationella säkerhetsintressena samt frågor gällande export av försvarsmateriel. Utrikesministeriet kan uttala sig om i synnerhet överensstämmelsen med Finlands internationella förpliktelser och utrikespolitiska intressen samt frågor gällande export av produkter med dubbel användning. 

En förutsättning för beviljande av tillstånd är också att verksamhetsutövaren iakttar Internationella teleunionens (International Telecommunication Union, ITU) gällande regler. För att försäkra sig om det ber arbets- och näringsministeriet Trafik- och kommunikationsverket Traficom lämna utlåtande om sökandens situation i fråga om ITU-förfaranden och nationellt radiotillstånd.

Utöver dessa görs det en teknisk expertbedömning, där man bedömer verksamhetens säkerhet och risker samt huruvida den riskbedömning som sökanden lämnat in är korrekt. De tekniska expertbedömningarna kan arbets- och näringsministeriet inhämta från till exempel Europeiska rymdorganisationen (ESA), Meteorologiska institutet eller Teknologiska forskningscentralen VTT.