Internationella teleunionen ITU

Internationella teleunionen ITU (International Telecommunication Union) är en specialorganisation under FN som samordnar telekommunikationsnät och telekommunikationstjänster.

ITU har 193 medlemsstater och närmare 800 sektorsmedlemmar och associerade medlemmar. Verksamheten styrs av en konferens som sammanträder vart fjärde år. Där fattar medlemsstaterna beslut om organisationens riktlinjer, finansiering och struktur.

Till organisationens huvudsakliga uppgifter hör standardisering, tilldelning av radiofrekvenser och organisering av kommunikationsprotokoll för telefonnät. ITU har också hand om den globala fördelningen och hanteringen av radiofrekvensspektret och omloppsplatser för satelliter. Den globala användningen av radiofrekvenserna och villkoren för användningen regleras genom en överenskommelse mellan olika länder, ITU:s radioreglemente, som uppdateras med 3–4 års mellanrum vid världsradiokonferensen (World Radiocommunication Conference, WRC). 

Det är nödvändigt att avtala internationellt om användningen av radiofrekvenser, för att radiofrekvenserna som en begränsad och knapp resurs ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt och för att de olika radiosystem som använder radiofrekvenserna ska kunna fungera utan radiostörningar. De radiofrekvenser som används inom rymdverksamhet sträcker sig över flera staters områden, och för att man ska kunna undvika radiostörningar måste man komma överens på internationell nivå om radiofrekvenserna för rymdverksamheten.

Radiosändare för satellitsystem