Rymdverksamhet enligt lagen om rymdverksamhet

I 4 § i lagen om rymdverksamhet (63/2018) definieras vad som i lagen avses med rymdverksamhet. Definitionen har betydelse för till exempel hurdan verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen och hurdan verksamhet en stats ansvar ska anses omfatta enligt FN:s internationella rymdöverenskommelser. 

FN:s rymdöverenskommelser innehåller ingen definition av rymdverksamhet, men i praktiken anses rymdverksamhet utgöras av sådana åtgärder genom vilka man kan ta sig ut i rymden eller genom vilka rymden kan undersökas eller användas från rymden. Det är alltså fråga om verksamhet som bedrivs med rymdföremål för att ta sig ut i rymden, befinna sig i rymden och återvända från rymden. 

I lagen om rymdverksamhet avses med rymdverksamhet utsändande av ett rymdföremål i rymden, opererande av ett rymdföremål och annat bestämmande inflytande över det i rymden samt ett rymdföremåls återbördande och återvändande till jorden. Med rymdföremål avses ett föremål som är utsänt eller som avses bli utsänt i rymden, inbegripet delar av ett sådant föremål, och varje anläggning som har använts eller avses bli använt för att sända ut ett föremål i rymden, inbegripet delar av en sådan anläggning.

Rymdföremål har getts en vid definition, som täcker även delar och bärraket, eftersom inte endast rymdföremålet i sig utan även enskilda delar av det, dess bärraket eller bärraketens delar kan orsaka skador. Från ett rymdföremål kan delar lossna oavsiktligt, till exempel till följd av en kollision eller vid fel, men delar kan också lossna avsiktligt, till exempel i samband med uppsändningen, när olika delar av bärraketen lossnar planenligt. 

I Finland finns för närvarande inte sådan infrastruktur som behövs för att sända ut rymdföremål, så verksamhetsutövare anlitar tjänster för utsändning av rymdföremål utanför Finlands gränser. Enligt lagens förarbeten betraktas anskaffande av utsändning från en uppsändningsleverantör som utsändning av rymdföremål, och det är därmed sådan rymdverksamhet som avses i lagen om rymdverksamhet.

Opererande av ett rymdföremål är alla åtgärder som hänför sig till att placera ett rymdföremål i omloppsbana eller till dess flygförhållanden eller rörelser i rymden. Med annat bestämmande inflytande över ett rymdföremål avses annan inverkan på rymdföremålet, till exempel avslutande av rymdföremålets verksamhet. Även rymdföremål som inte längre fungerar eller rymdföremål vars rörelser i rymden det inte går att inverka på hör till tillämpningsområdet för lagen om rymdverksamhet.