Avaruustoimintalain tarkoittama avaruustoiminta

Avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 4 §:ssä on määritelty, mitä laissa tarkoitetaan ”avaruustoiminnalla”. Määritelmällä on merkitystä esim. sen suhteen, millaiseen toimintaan avaruustoimintalain nojalla on haettava lupaa sekä millaiseen toimintaan YK:n kansainvälisten avaruussopimusten mukaisen valtion vastuun on katsottu ulottuvan. 

YK:n avaruussopimuksissa ei määritellä avaruustoimintaa, mutta käytännössä avaruustoiminnaksi katsotaan toimet, joiden avulla avaruuteen voidaan päästä tai joiden avulla avaruutta voidaan tutkia taikka käyttää avaruudesta käsin. Siten kysymykseen tulee avaruusesineillä harjoitettava toiminta avaruuteen pääsemiseksi, siellä olemiseksi ja sieltä palaamiseksi. 

Avaruustoimintalaissa avaruustoiminnalla tarkoitetaan avaruusesineen lähettämistä avaruuteen, avaruusesineen operointia ja muuta määräysvaltaa siihen avaruudessa sekä avaruusesineen palauttamista ja palautumista maahan. Avaruusesineellä taas tarkoitetaan esinettä, joka on lähetetty tai joka on tarkoitus lähettää avaruuteen, mukaan lukien tällaisen esineen osat, ja laitetta, jota on käytetty tai jota on tarkoitus käyttää esineen lähettämiseksi avaruuteen, mukaan lukien tällaisen laitteen osat.

Avaruusesine on määritelty laajasti, kattaen osat ja laukaisuvälineen, koska avaruusesineen itsensä lisäksi myös sen yksittäiset osat, sen laukaisuväline tai laukaisuvälineen osat saattavat olla syynä vahinkoon. Avaruusesineestä voi irrota osia tahattomasti, esimerkiksi törmäyksen seurauksena tai vikatilanteissa, mutta osia saattaa irrota myös tarkoituksellisesti esimerkiksi lähettämisen yhteydessä, kun kantoraketin eri osia irtoaa suunnitelmallisesti. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole avaruusesineiden lähettämiseen tarvittavaa infrastruktuuria, joten toiminnanharjoittajat hankkivat avaruusesineen lähettämisen Suomen ulkopuolelta. Lain esitöiden mukaan lähettämisen hankkiminen laukaisuntarjoajalta katsotaan avaruusesineen lähettämiseksi ja on siten avaruustoimintalain mukaista avaruustoimintaa.

Avaruusesineen operointia ovat kaikki toimet, jotka liittyvät avaruusesineen sijoittamiseen kiertoradalle tai sen lento-olosuhteisiin tai liikkeisiin avaruudessa. Muu määräysvalta avaruusesineeseen avaruudessa tarkoittaa muuta vaikuttamista avaruusesineeseen, esim. avaruusesineen toiminnan lopettamista. Myös toimimattomaksi tulleet avaruusesineet tai avaruusesineet, joiden liikkeisiin ei voida avaruudessa vaikuttaa kuuluvat avaruustoimintalain soveltamisalaan.