Poikkihallinnollinen lupaprosessi

Avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) mukaisena lupaviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Lupahakemus tulee siis toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka myös antaa päätöksen hakemuksesta, mutta se ei toimi lupaprosessissa yksin. 

Lupaprosessi edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä, sillä luvan myöntämisen edellytykset jakautuvat usealle eri hallinnonalalle kuuluvan asiantuntemuksen piiriin. Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta avaruustoimintalupahakemuksia käsitellessään.

Lausuntokierroksille on varattava aikaa, mikä on huomioitu avaruustoimintalupahakemukselle asetetussa määräajassa: työ- ja elinkeinoministeriön avaruustoiminnasta antaman asetuksen (74/2018) 1 §:n mukaan lupahakemus on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen avaruusesineen suunniteltua laukaisua. Asetuksen 2 §:ssä on tarkennettu, mitä tietoja ja liitteitä lupahakemuksessa on annettava. Onkin hyvä huomata, että työ- ja elinkeinoministeriö voi pyytää lausuntoja vasta, kun hakija on toimittanut tarvittavan selvityksen luvan myöntämisen edellytysten tutkimiseksi. Puutteellinen hakemus voi viivästyttää lausuntokierrosten alkamista.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. toiminnanharjoittajan taloudelliset edellytykset harjoittaa avaruustoimintaa. Edellytysten täyttymistä tutkiessaan työ- ja elinkeinoministeriö on tavanomaisesti pyytänyt lausuntoa Business Finlandilta, joka voi lausua esim. hakijan taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan näkymistä.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että avaruustoiminta ei ole ristiriidassa kansallisten turvallisuusetujen, Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai Suomen ulkopoliittisten etujen kanssa. Myös vientivalvontasäännösten noudattamisesta on varmistuttava. Näiden edellytysten täyttymistä tutkiessaan työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja puolustusministeriöltä ja ulkoministeriöltä. Puolustusministeriö voi lausua erityisesti kansallisten turvallisuusetujen mukaisuudesta ja puolustustarvikkeiden vientiin liittyvistä asioista. Ulkoministeriö voi lausua erityisesti Suomen kansainvälisten velvoitteiden ja ulkopoliittisten etujen mukaisuudesta sekä kaksikäyttötuotteiden vientiin liittyvistä asioista. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että toiminnanharjoittaja noudattaa Kansainvälisen televiestintäliiton (International Telecommunication Union, ITU) voimassa olevia sääntöjä. Tämän varmistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta hakijan ITU-menettelyjen ja kansallisen radioluvan tilanteesta.

Näiden lisäksi suoritetaan tekninen asiantuntija-arvio, jossa arvioidaan toiminnan turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä sekä hakijan toimittaman riskiarvion asianmukaisuutta. Tekniset asiantuntijatuntija-arviot työ- ja elinkeinoministeriö voi hankkia esim. Euroopan avaruusjärjestöltä (ESA), Ilmatieteen laitokselta tai VTT:lta.