Registret över rymdföremål

Finland är part i FN:s konvention om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden (FördrS 9/2018, nedan registreringskonventionen) (på finska). När ett rymdföremål sänds ut i rymden, registrerar den behöriga staten rymdföremålet genom att föra in det i det nationella registret och meddela uppgifter om rymdföremålet till FN i enlighet med registreringskonventionen.

Rymdföremål som omfattas av finländsk jurisdiktion antecknas in det register över rymdföremål som förs ava arbets- och näringsministeriet. En utövare av rymdverksamhet ska anmäla följande uppgifter till registret:

 1. utsändande stat eller stater
 2. verksamhetsutövarens namn 
 3. beteckning eller registernummer på rymdföremålet 
 4. rymdföremålets allmänna syfte 
 5. tidpunkt och plats för utsändande samt uppsändningsanläggning 
 6. parametrarna för rymdföremålets rörelsebana, som omfattar 
  • omloppstid
  • banplanets lutning
  • apogeum
  • perigeum.

Uppgifterna ska lämnas till arbets- och näringsministeriet inom en månad från uppsändningen. Anmälan ska göras på FN:s blankett.