Försäkringsskyldighet vid rymdverksamhet

I 8 § i lagen om rymdverksamhet (63/2018) föreskrivs det om försäkringsskyldighet vid rymdverksamhet. Enligt paragrafen ska verksamhetsutövaren teckna en försäkring mot skador som rymdverksamheten orsakar tredje parter, åtminstone upp till maximibeloppet för statens regressrätt, vilket är 60 miljoner euro. 

En försäkring som tecknas mot skador som orsakas tredje parter kan kallas en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringarna täcker person- och sakskador som rymdverksamheten orsakar tredje parter under uppsändningen av ett rymdföremål, medan det är i sin omloppsbana eller när det återvänder till jorden. Huvudregeln enligt lagen om rymdverksamhet är att det för rymdverksamheten ska tecknas en ansvarsförsäkring, som i händelse av eventuella skador täcker det belopp som krävs enligt lagen när ett rymdföremål 

  • sänds ut
  • opereras
  • återvänder till jorden. 

Lagen om rymdverksamhet innehåller också en bestämmelse om när arbets- och näringsministeriet kan avstå från att kräva en sådan ansvarsförsäkring som avses i 8 §. Enligt den undersöks förutsättningarna för att avvika från försäkringsskyldigheten utifrån

  1. täckningsgraden hos uppsändningsbolagets försäkring eller någon annan motsvarande försäkring 
  2. en bedömning av rymdverksamhetens risker.