Hyppää sisältöön

Kansallisen avaruusstrategian uudistamisen lausuntokierros on käynnistynyt

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 28.6.2024 9.49
Uutinen

Strategialuonnokseen voi tutustua ja lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi-järjestelmän kautta 31.8.2024 saakka.

Johdanto

Maailma on yhä riippuvaisempi avaruudesta, paitsi talouden, myös hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Avaruustoiminnalla on yhä suurempi merkitys yhteiskuntamme ja arkielämämme toimivuudelle. Myös avaruuden strateginen ja sotilaallinen merkitys on kasvanut nopeasti. Tärkeimpiä avaruudesta saatavia palveluita ovat sijainti- ja aikatieto, tietoliikenne ja kaukokartoitus.

Avaruustoimiala ja sen geopoliittinen toimintaympäristö ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Vuosina 2018-2022 toimiala on kasvanut globaalisti 30 %. Suomessa alalla toimii noin 200 yritystä. Niiden avaruustoiminnan liikevaihto on noin kolminkertaistunut samalla aikavälillä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että investoinnit avaruustoimintaan palautuvat 6–7-kertaisina yhteiskunnan muiden sektoreiden hyötyjen kautta. Toisaalta myös avaruustoiminnan turvallisuus- ja puolustuspoliittinen merkitys on jatkuvassa kasvussa ja se on yksi kiihtyvän suurvaltakilpailun toimintaympäristöistä. 

Jotta avaruuspalveluita kyetään tuottamaan ja hyödyntämään, tarvitaan osaamista, tutkimustietoa sekä mahdollistava toimintaympäristö. Yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on tässä keskeistä. Rajallisten resurssien puitteissa on tunnistettava kyvykkyydet, joita voimme kansallisesti kehittää. Näitä voidaan tukea kansainvälisen yhteistyön kautta hankittavilla palveluilla.

Nyt uudistettavassa kansallisessa avaruusstrategiassa painotetaan avaruuspalveluiden hyödyntämistä yhteiskunnan eri sektoreilla. Avaruuspalveluiden avulla pystytään sujuvoittamaan monia arkisia toimintoja ja nostamaan tuottavuutta. Niitä hyödyntämällä voidaan myös parantaa yhteiskunnan puolustuskykyä ja turvallisuutta. Avaruuspalveluiden rooli osana kriittistä infrastruktuuria on huomioitava myös huoltovarmuussuunnittelussa.
 

Tausta

Kesällä 2023 avaruusasiain neuvottelukunta totesi avaruustoimialan sekä turvallisuus- ja geopoliittisen tilanteen muuttuneen merkittävällä tavalla vuonna 2018 julkaistun kansallisen avaruusstrategian laatimisen jälkeen, ja elinkeinoministeri Wille Rydman asetti joulukuussa 2023 poikkihallinnollisen työryhmän uudistamaan kansallista avaruusstrategiaa.

Kansallisen avaruusstrategian uudistamishankkeesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työryhmä koostuu työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön, ulkoministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Business Finlandin, Ilmatieteen laitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Huoltovarmuuskeskuksen edustajista. Työryhmän puheenjohtajana toimii avaruusasiain neuvottelukunnan pääsihteeri.

Työryhmän tavoitteena on laatia tilannekuva nykyisen avaruusstrategian tavoitteiden toteutumisesta, avaruustoimialalla tapahtuneesta muutoksesta, geopoliittisen toimintaympäristön muutoksen vaikutuksesta avaruustoimintaan sekä turvallisuus- ja puolustussektorin avaruustoimintaan liittyvistä tarpeista. Kartoitettuun tilannekuvaan tukeutuen tavoitteena on laatia ja julkaista päivitetty kansallinen avaruusstrategia vuosille 2024-2030 sekä viestiä avaruustoiminnan mahdollisuuksista sidosryhmille.
 


Tavoitteet

Uudistetussa avaruusstrategiassa määritetään Visio 2030 "Suomi 2030: Maailman edistynein avaruustoimintaympäristö, josta hyötyy koko yhteiskunta". Tavoitteet ja toimenpiteet vision saavuttamiseksi on määritetty neljän päämäärän kautta: 1) Hyödyntäminen, 2) Toimintaympäristö, 3) Toimintakyky, 4) Kansainvälinen yhteistyö. Kunkin päämäärän tavoitteissa ja toimenpiteissä huomioidaan eri sektoreiden toimijat.
 

Aikataulu

Lausuntoja voi antaa 1.7.-31.8.2024. 
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamon osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/32886/2023. Lausuntoja voivat antaa julkiset ja yksityiset organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt. Lausunnot ovat julkisia.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta: Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.
 

Valmistelijat

Johtava asiantuntija Tero Vihavainen - tero.vihavainen(at)gov.fi