Hyppää sisältöön

Avaruusalan yritysten kasvunäkymät: Liikevaihto, vienti ja työllisyys nousussa

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 27.3.2024 15.16
Uutinen

Uusi avaruustalous on noussut yhdeksi lupaavimmista toimialoista, tarjoten uusia mahdollisuuksia niin pienille ja keskisuurille yrityksille kuin globaalisti toimiville suuryrityksillekin. Business Finlandin asiakastiedon perusteella yli 200 yritystä on tunnistettu potentiaalisiksi toimijoiksi avaruusteknologian ja satelliittipalveluiden arvoketjussa.

Suomalaisen avaruusalan tarjonta on tiivistetysti esitelty "Finnish New Space Economy Landscape" -julkaisussa. New Space Economy -ohjelmaan (2018-2022) osallistuneet yritykset ovat keskittyneet innovatiivisiin ratkaisuihin, kuten pieniin satelliitteihin, kaupallisiin avaruuspalveluihin sekä kestävän kehityksen mukaiseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Vuonna 2022 nämä julkaisussa esitellyt 70 yritystä (*) loivat yhteensä 4,33 miljardin euron liikevaihdon, josta 3,07 miljardia euroa tuli viennistä, ja työllistivät 12 794 henkilöä. Vertailun vuoksi vuonna 2018 saman yritysryhmän liikevaihto oli 3,24 miljardia ja vienti 2,22 miljardia euroa, työllistäen 10 510 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että tarkasteluvälin aikana liikevaihto kasvoi 34 %, vienti 38 % ja työpaikat 22 %.

Toimialan kehittymisen seurantaa varten pilotoimme verkkokyselyn (**), joka vahvisti pk-yritysten kasvun perustuvan avaruustoimintaan ja yritysten näkevän markkinoiden kehittyvän positiivisesti tulevina vuosina. Kyselyyn vastanneiden 30 yrityksen yhteenlaskettu avaruusliikevaihto oli vuonna 2022 arviolta 150 miljoonaa euroa, ja vienti 100 miljoonaa euroa. Yritykset työllistivät yhteensä 808 henkilöä avaruusliiketoiminnassaan.

Erityisesti teknologiaa kehittävät ja satelliittipalveluita tarjoavat yritykset, jotka keskittyvät avaruusliiketoimintaan, ovat kokeneet merkittävää kasvua. Esimerkiksi Iceye Oy, Kuva Space Oy ja ReOrbit Oy ovat moninkertaistaneet liikevaihtonsa, viennin ja työntekijämääränsä tarkastelujakson aikana.

Kansainvälinen kasvu vaatii yrityksiltä rohkeita investointeja ja panostusta osaamiseen. Alkuvaiheen yritysten kasvua tukee yksityisen sektorin kasvanut pääomarahoitus. Suomi on noussut yhdeksi Euroopan keskeisimmistä uuden avaruusliiketoiminnan investointikohteista, ja uusia yrityksiä on viiden vuoden tarkastelujaksolla perustettu 34 kappaletta, joista monet ovat hyödyntäneet Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomoa (ESA BIC Finland).

Liiketoimintaostojen kautta kasvaneet perinteiset avaruusteknologiayritykset ja satelliittipalveluiden soveltajat ovat vahvistaneet palvelutarjontaansa ja markkinaosuuttaan. Satelliittidatan ja turvallisten tietoliikenneratkaisujen kysyntä on lisännyt kansainvälistä kauppaa. Tyypillisesti satelliittipalveluiden soveltava liiketoiminta on kertaluokkaa suurempaa kuin teknologian suunnittelu ja rakentaminen avaruuteen.

Kyselyyn vastanneet yritykset ennakoivat liikevaihdon, viennin ja työllisyyden sekä T&K-panostusten ja investointien kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Markkinapotentiaalia tunnistettiin erityisesti satelliittiteknologioissa ja tietopalveluissa turvallisuuden, puolustuksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän markkinoilla. Haasteina tunnistettiin mm. kokeneiden avaruusalan osaajien rekrytoinnit ja pääomarahoituksen saatavuus.

Vuonna 2018 julkaistussa kansallisessa avaruusstrategiassa ”Suomi 2025 - Maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset” asetettiin kunnianhimoinen tavoite kasvattaa suomalaisten avaruusyritysten roolia kansainvälisessä yhteistyössä ja kansainvälisillä markkinoilla, minkä voidaan yllä kuvattujen lukujen valossa katsoa toteutuneen.

Kimmo Kanto, Senior Director, Business Finland

_____________________________
(*) Nokian luvut suodatettu pois.
(**) Suomalaisten avaruustoimialaan kuuluvien yritysten vaikutusta talouteen arvioitiin Business Finlandin toteuttamalla verkkokyselyllä vuoden 2023 lopussa. Osana kansallisen avaruusstrategian tavoitteiden seurantaa halusimme ymmärtää paremmin, kuinka avaruusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan julkinen rahoitus ja kansainvälistymisen tukeminen edistävät Suomen teollisuuden kilpailukykyä, yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään kansallisen avaruusstrategian päivityksessä keväällä 2024.