Hoppa till innehåll

Tillväxtutsikterna för rymdföretag: ökad omsättning, export och sysselsättning

SpaceFinland
Utgivningsdatum 27.3.2024 15.16
Nyhet

Den nya rymdekonomin har blivit en av de mest lovande sektorerna och erbjuder nya möjligheter för såväl små och medelstora företag som storföretag som är verksamma globalt. Utifrån Business Finlands kunduppgifter har över 200 företag identifierats som potentiella aktörer i värdekedjan för rymdteknik och satellittjänster.

Utbudet inom den finländska rymdsektorn presenteras kortfattat i publikationen ”Finnish New Space Economy Landscape”. De företag som deltagit i New Space Economy -program (2018-2022) har fokuserat på innovativa lösningar, såsom små satelliter, kommersiella rymdtjänster samt forskning och utbildning i enlighet med hållbar utveckling.

De 70 företag (*) som presenterades genererade en omsättning på sammanlagt 4,33 miljarder euro, varav 3,07 miljarder euro härrörde från export, och sysselsatte 12 794 personer år 2022. Som en jämförelse var omsättningen för samma företagsgrupp 3,24 miljarder euro och exporten 2,22 miljarder euro år 2018 och sysselsatte 10 510 personer. Detta innebär att omsättningen ökade med 34 %, exporten med 38 % och arbetsplatserna med 22 % under granskningsperioden.

För uppföljningen av utvecklingen inom branschen pilot vi en webbenkät (**) som bekräftade att tillväxten baserar sig på rymdverksamhet och att företagen ser att marknaden utvecklas positivt under de kommande åren. Den sammanlagda rymdomsättningen för de 30 företag som besvarade enkäten var uppskattningsvis 150 miljoner euro 2022 och exporten 100 miljoner euro. Företagen sysselsatte sammanlagt 808 personer inom sin rymdverksamhet.

Särskilt de företag som utvecklar teknik och tillhandahåller satellittjänster och som fokuserar på rymdverksamhet har upplevt betydande tillväxt. Exempelvis Iceye Oy, Kuva Space Oy och ReOrbit Oy har mångdubblat sin omsättning, export och antalet anställda under granskningsperioden.

Den internationella tillväxten kräver djärva investeringar och satsningar på kompetens av företagen. Tillväxten i företag i initialskedet stöds av den privata sektorns ökade kapitalfinansiering. Finland har blivit ett av Europas viktigaste investeringsobjekt för ny rymdverksamhet, och under en granskningsperiod på fem år har 34 nya företag grundats, av vilka många har utnyttjat Europeiska rymdorganisationens företagskuvösen (ESA BIC Finland).

De traditionella rymdteknikföretagen och de som tillämpar satellittjänster, som vuxit genom affärsköp, har stärkt sitt tjänsteutbud och sin marknadsandel. Efterfrågan på satellitdata och säkra telekommunikationslösningar har ökat den internationella handeln. Typiskt är att satellittjänsternas tillämpade affärsverksamhet är en engångsklass större än planeringen och byggandet av teknik i rymden.

De företag som besvarade enkäten förutspår att det egna företagets omsättning, export och sysselsättning samt FoU-satsningar och investeringar kommer att öka under de följande tre åren. Marknadspotentialen identifierades särskilt inom satellittekniken och informationstjänsterna på marknaden för säkerhet, försvar och begränsning av klimatförändringen. Som en risk identifierades bland annat rekryteringar av erfarna experter inom rymdbranschen och tillgången till kapitalfinansiering.

I den nationella rymdstrategin ”Finland 2025 – Världens mest attraktiva och smidiga miljö för rymdaffärsverksamhet som gynnar alla företag som är verksamma här”, som publicerades 2018, uppställdes ett ambitiöst mål om att öka de finländska rymdföretagens roll i det internationella samarbetet och på den internationella marknaden, vilket i ljuset av de siffror som beskrivs ovan kan anses ha förverkligats.

Kimmo Kanto, Senior Director, Business Finland

______________________________________
(*) Siffrorna från Nokia har filtrerats bort.
(**) De finländska rymdföretagens inverkan på ekonomin bedömdes genom en webbenkät som Business Finland genomförde i slutet av 2023. Som en del av uppföljningen av målen för den nationella rymdstrategin ville vi bättre förstå hur den offentliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom rymdsektorn och stödjandet av internationaliseringen främjar den finländska industrins konkurrenskraft, samhällets välfärd och säkerhet. Resultaten av utredningen utnyttjas vid uppdateringen av den nationella rymdstrategin våren 2024.