Hoppa till innehåll
Sentinel 6 -satelliitti

”I och med det nationella centrumet för rymdlägesbild får Finland förmåga att bedöma den olägenhet och fara som rymden medför”

Rymden har blivit en del av vardagen för alla medborgare. Spridningen av satellitverksamheten medför många fördelar, men den har också lett till trängsel i närrymden, vilket utsätter rymdberoende samhällen för nya slags risker. ”Ett nationellt centrum för rymdlägesbild är ett bra sätt att förutse rymdrelaterade risker”, berättar Ari-Matti Harri, forskarprofessor vid Meteorologiska institutet.

Jordens omloppsbanor är överbelastade: Enligt statistik från Europeiska rymdorganisationen ESA är den totala massan för rymdföremål som placerats av människor på omloppsbanor omkring 11 000 ton: för närvarande finns det över 10 000 satelliter i rymden, men också mängden rymdskrot ökar. Det ökade antalet rymdföremål ökar i betydande grad risken för kollisioner mellan satelliter, och därför anses uppföljningen av satellittrafiken vara allt viktigare med tanke på den samhälleliga funktionen. 

Under de senaste årtiondena har antalet rymdföremål ökat explosionsartat. Europeiska rymdorganisationen ESA uppskattar den totala massan för utrustning och rymdskrot på omloppsbanor till cirka 11 000 ton. Källa: ESA.


Rymdberoende förutsätter noggrann övervakning av närrymden

Allt fler samhällssektorer stöder sig på datakommunikation, väderprognoser och geografisk information. ”Samhällenas rymdberoende ökar”, kommenterar Ari-Matti Harri, enhetschef för Meteorologiska institutets enhet för rymdforskning och observationsteknologi. Också det finländska samhället stöder sig i stor utsträckning på rymdverksamhet och störningar i satellitverksamheten har betydande konsekvenser för det finländska samhället.

Ari-Matti Harri betonar att det därför är skäl att noggrant följa banuppgifterna för satelliter som hotas av en kollision. Aktivitet i rymden kan också påverka kvaliteten på rymdberoende tjänster: ”Solstorm kan minska lokaliseringsnoggrannheten områdesvis. Vi måste övervaka både rymdvädret och sannolikheten för kollisioner mellan satelliter dygnet runt. Med tanke på ett fungerande samhälle är det absolut nödvändigt att följa närrymden, dvs. att vara medveten om rymdläget”, kommenterar Harri. 


FSSAC - informations- och myndighetstjänst dygnet runt

I Finland diskuteras just inrättandet av ett nationellt centrum för rymdlägesbild (Finnish Space Situational Awareness Centre, FSSAC). ”Syftet med FSSAC är att producera informations- och myndighetstjänster dygnet runt. I och med FSSAC får Finland förmåga att förstå och bedöma den olägenhet och fara som rymden medför och att sprida rymdlägesdata till relevanta aktörer”, kommenterar Harri.

En styrgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet publicerade i början av detta år ett nationellt utredningsarbete som bedömer behovet av ett centrum för rymdlägesbild enligt följande: ”Inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild främjar (…) målen för Finlands övergripande säkerhet, såsom den nationella kriståligheten, upprätthållandet av kritisk infrastruktur och försörjningsberedskapen samt cybersäkerheten.” 


”Rymdlägesbilden förverkligas som ett resultat av det globala samarbetet”

Harri betonar att uppgift för det nationella centrumet för rymdlägesbild är att producera rymdlägesbilden i form av internationellt samarbete bland annat med europeiska EU SST och Förenta staternas USSPACECOM. ”Inget europeiskt land kan ensamt producera en heltäckande lägesbild av närrymdens tillstånd – rymdlägesbilden förverkligas som ett resultat av det globala samarbetet. Staterna har å sin sida ansvar för att säkerställa att rymdlägesdata levereras till nationella aktörer.”

I höstas anslöt sig Finland under ledning av Meteorologiska institutet – partner Lantmäteriverket – till Europeiska unionens organisation för rymdövervakning (EU SST), som förenar 15 medlemsländers internationella observationsförmåga och upprätthåller en lägesbild i realtid av läget i närrymden. Finland kontribuerar till nätverket EU SST genom att delta i utformandet av den lägesbild och genom att dela med sig av observationsdata som tagits emot av Metsähovi geodetiska forskningsstation till de övriga medlemsstaterna i EU SST.


Finland har redan etablerad rymdlägeskompetens 

Ari-Matti Harri lyfter fram att det nationella centrumet för rymdlägesbild ska utgöra en fortsättning på de redan etablerade kapaciteterna inom rymdstationstjänsterna i Finland. ”Meteorologiska institutet styr ett av fyra rymdvädercenter som utsetts av internationella civila luftfartsorganisationen ICAO: Pecasus delar ut den globala rymdvädertjänsten bl.a. för internationell flygtrafik. Meteorologiska institutets egen rymdvädertjänst levererar rymdväderinformation också till olika nivåer i Finland. Ett nationellt centrum för rymdlägesbild ska utvidga Finlands uppdateringsverksamhet som fokuserar på rymden. I sin rymd ska FSSAC dessutom beakta sannolikheten för kollisioner och fragmentering mellan satelliter och rymdskrot samt bedöma risken med kometer och asteroider.”

Ari-Matti Harri talade om centrumet för rymdlägesbild vid Space Business Forum i somras.


Ari-Matti Harri - långvarig rymdexpert

Främjandet av medvetenheten om rymdläget har varit en betydande del av Ari-Matti Harris 35-åriga karriär vid Meteorologiska institutet. I dag samordnar Harri bland annat Finlands roll i EU:s organisation för rymdövervakning. Utöver att främja medvetenheten om rymdläget har många andra höjdpunkter fått plats långt i karriären: ”Till höjdpunkterna i min karriär hittills hör definitivt att tillverka forskningsutrustning för jordobservationer, till exempel att följa deras landning på Mars eller Saturnus månen Titan.” Harris framtidsvision för Meteorologiska institutets rymdforskningsenhet är att enheten ska utveckla fler förmågor inom rymdlägesmedvetenhet. Harri visionerar också om ett närmare samarbete inom rymdsektorn: ”Jag vill för min del bidra till att företrädare för läroanstalter, forskningsinstitut, rymdindustrin och myndigheter samarbetar allt intensivare i Finland.”


Läs mer:

Europeiska unionens organisation för rymdövervakning (EU SST)  

Ari-Matti Harri Enhetschef