Hoppa till innehåll

EU:s initiativ till rymdlag: lagförslaget väntas senast i april 2024

SpaceFinland
Utgivningsdatum 14.2.2024 12.15
Nyhet

Förslaget innehåller gemensamma EU-regler om rymdverksamhetens säkerhet, motståndskraft och hållbarhet.

Lagförslag

I Europeiska kommissionens prioriteringar för 2024 ingår ett initiativ till Europeiska unionens (EU) rymdlag (EU Space Law). Förslaget innehåller gemensamma EU-regler om rymdverksamhetens säkerhet, motståndskraft och hållbarhet. Enligt uppgifter från januari 2024 är målsättningen att lagförslaget ska publiceras senast under första hälften av april.

Inledande samråd med berörda parter och preliminära synpunkter på initiativet 

Kommissionen ansvarar för att planera, utarbeta och föreslå nya EU-rättsakter. All EU-lagstiftning bör främja hela unionens och alla dess medborgares intressen. Därför har medborgare, företag, företrädare för det civila samhället, myndigheter och alla som kan påverkas av EU-lagstiftningen möjlighet att göra sin röst hörd.

I slutet av september 2023 offentliggjorde kommissionen ett riktat hörande med berörda parter om EU Space Law-initiativet. Webbenkäten i fråga var öppen fram till den 2 november 2023. Arbets- och näringsministeriet ordnade den 25 oktober 2023 en konsultation i Finland om initiativet. Syftet med evenemanget var att uppmuntra finländska företag och andra aktörer att svara på kommissionens webbenkät samt att få information om det inhemska aktörsfältets preliminära ståndpunkter till lagförslaget. 

Finlands non-paper

Utifrån preliminära uppgifter från kommissionen och med hjälp av respons från det inhemska samrådet bereddes vid arbets- och näringsministeriet i slutet av 2023 ett dokument (”non-paper”) där det framförs kommentarer och frågor som gäller lagförslaget. I Finland diskuterades non-paper förvaltningsövergripande och också med kommissionens och andra staters kolleger. Non-paper färdigställdes i januari 2024 och den slutliga versionen sändes till kommissionen och de övriga EU-medlemsländerna den 1 februari 2024. Du kan läsa non-paper här

Vad händer härnäst?

Enligt uppgifterna fortsätter kommissionen att lägga fram ett lagförslag och en konsekvensbedömning i början av 2024 och målet är att förslaget ska publiceras senast i början av april. Efter att förslaget publicerats tar medlemsländerna ställning till förslaget. Arbets- och näringsministeriet samordnar utarbetandet av ståndpunkter i Finland. Efter att EU Space Law-förslaget publicerats fortsätter behandlingen av det i förhandlingsfasen i EU-rådets rymdarbetsgrupp, som består av medlemsstaternas tjänstemän.

I Finland översänds förslagen till EU-lagstiftning till riksdagen genom statsrådets skrivelse (U-skrivelse). Skrivelsen om förslag till EU Space Law bereds vid arbets- och näringsministeriet och beslut om dess innehåll och sändande till riksdagen fattas slutligt vid statsrådets allmänna sammanträde. 

Vid utarbetandet av Finlands ståndpunkter strävar arbets- och näringsministeriet efter ett tätt samarbete med berörda parterna även i fortsättningen. I ärenden som gäller EU Space Law-initiativet kan man kontakta ministeriets rymdteam. Det är särskilt önskvärt att höra rymdsektorns aktörers synpunkter, om de inte har framförts i samband med konsultationsmötet den 25 oktober 2023 eller om det finns skäl att lägga till eller uppdatera de ståndpunkter som redan framförts.


Ytterligare information:

Allmänt om EU-lagstiftningsprocesserna:
Planera och föreslå lagstiftning    
Följ lagsstiftningsarbetet   

Information om EU Space Law-initiativet på kommissionens webbplats