Hoppa till innehåll
Kati Tahvonen

Från en studerande i geomatik till en sakkunnig vid rymdbyrån

Våren 2022 sökte Kati Tahvonen arbete vid Europeiska unionens byrå för rymdprogram (EUSPA) i Prag. Nu berättar hon hur det är att arbeta där och uppmuntrar finländarna att söka arbete i EU, eftersom finländarna är underrepresenterade där.
 

Berätta om din bakgrund och ditt intresse för rymdärenden

Jag blev intresserad av rymden när jag började flyga när jag var 17. Jag visste inte vad jag skulle studera. Eftersom jag hade läst fysik och naturvetenskap vid gymnasiet sökte jag till Aalto universitet, den dåvarande tekniska högskolan, där jag blev lantmätare, dvs. studerande i geomatik, med fjärranalys som huvudämne. Jag skrev ett diplomarbete om problematiken med satellitbildsobservation av oljefaster.

I början av arbetskarriären gjorde jag som sommarjobb fjärranalys av åker- och jordbruksstöden och kom senare till Finlands miljöcentral för att arbeta med fjärranalys. Jag lärde mig att utnyttja rymddata vid uppföljningen av Östersjöns tillstånd och markanvändningen.

Jag har arbetat i olika tjänster i Finland och utomlands, bl.a. inom FN:s miljöprogram (UNEP), gränsbevakningsväsendet, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och nu alltså inom Europeiska unionens byrå för rymdprogram EUSPA. Jag har växlat mellan internationella och nationella uppdrag, vilket ibland har känts som ett lustigt hopp. Jag upplever dock att ett regelbundet utbyte av synpunkter är värdefullt, eftersom den internationella organisationen ibland behöver förståelse på nationell nivå och vice versa.


Hurdan var intervjuprocessen till EUSPA och hurdant kunnande behövs där?

Processen bestod av flera olika faser. Ansökan görs dock direkt till de anmälda uppgifterna. Således hänför sig också alla faser i processen till kommande arbetsuppgifter.

Den första fasen var en automatisk videointervju, där man skulle spela in svar på frågor om den egna arbetserfarenheten. Efter den traditionella distansintervjun efter detta fanns det till slut ännu en intervju med generaldirektören och mellanledningen. Det slutliga resultatet kom inom en vecka.

Det verkar finnas en stark efterfrågan på ingenjörer i Europa, även på EU-nivå, särskilt om sökanden har rymdbakgrund och rymdkompetens. Det finns också en stark efterfrågan på kunskap om cybersäkerhet. Mest tekniska experter behövs. Det finns naturligtvis också många olika avtal inom EU, det vill säga det behövs advokater och ekonomiska experter. Det finns också efterfrågan på olika projekt-, process- och kvalitetsexperter. I EUSPA öppnas årligen rätt många praktikplatser. Finländska arbetstagare är underrepresenterade i EU över huvud taget och också i EUSPA.
 

Berätta om dina arbetsuppgifter

Min officiella titel är Copernicus Innovation and Market Officer. Eftersom jag har erfarenhet både på nationell och internationell nivå och även på den offentliga sidan, hör det till mitt uppgiftsområde också mycket växelverkan med enskilda medlemsländer.

Arbetsuppgifterna vid vår avdelning gäller främjande av användningen av rymddata och utveckling av affärsverksamheten inom den europeiska rymdbranschen. Målet är att göra vår verksamhet och över huvud taget europeiska satellitdata kända också för sådana användargrupper som inte nödvändigtvis ens vet att rymden kan bidra till att lösa deras utmaningar. Till exempel i smarta klockor och inom hälsosektorn kan man använda ännu mer rymddata.
 

Vad har du tyckt mest om i ditt arbete?

Att arbetet är mycket mångsidigt. Det är också trevligt att ha arbetskamrater som är experter från många olika branscher med olika bakgrund.
 

Hur syns EUSPA:s arbete konkret t.ex. i Finlands rymdverksamhet eller i medborgarnas vardag?

Till exempel så att alla har Galileo på mobilen. Det är kanske också en utmaning och möjlighet – man vill att rymden ska bli vardag för alla. Slutanvändaren kanske inte ens vet att han eller hon har ett europeiskt positioneringssystem på telefonen. Det är utmanande att få slutanvändarna av tjänsterna att innovera hur tjänsterna kan utnyttjas mer, eftersom det inte nödvändigtvis finns information om vilka alla tjänster rymden redan producerar – eller kan producera.
 

Till vilka samarbetsnätverk hör EUSPA och hurdant samarbete har EUSPA i allmänhet?

EUSPA är en organisation som lyder under EU-kommissionens generaldirektorat Defence Industry and Space. Under ledning av kommissionen samarbetar vi med många aktörer, dvs. centrala rymdaktörer (bl.a. ESA). När man tänker på hur man kan exportera startupföretag har man egna samarbetsformer, till exempel kontakter med investerare och affärsänglar. Samarbete kommer också att bedrivas med investeringsbankerna för att göra hela rymdindustrin mer synlig i Europa. Alla hänför sig ju till samarbetsnätverk inom den egna sektorn. Kolleger som arbetar mer med miljöfrågor eller klimatförändringar skapar till exempel egna samarbetsnätverk. Utan dem skulle man säkert inte kunna jobba.
 

Om någon skulle vara intresserad av att söka arbete hos EUSPA, hurdant hisstal skulle du då motivera? Tre orsaker?

Rymdsektorn växer i en fruktansvärd takt just nu. Det finns mycket intressanta initiativ på detta område och EUSPA är en utsiktsplats för vad som händer på detta område. Man kan också påverka saker och ting. Arbetet i den internationella arbetsmiljön är givande och utmanande på ett bra sätt – man måste och kan utmana sitt eget tänkande om hur saker och ting borde vara för sig själv eller för andra och ibland finns intressanta iakttagelser om sitt eget tänkande.

Lön och andra förmåner är rätt bra, särskilt om man flyttar med familjen. EU betalar bland annat daghem och internationell skola, vilket är en ganska stor fördel. Även flyttkostnaderna stöds.
 

Besöker du själv ofta Finland?

Det varierar. Under året har jag rest tre gånger till Finland för att arbeta. Utöver dessa har jag besökt tre-fyra gånger, ungefär varannan månad. Det finns goda och snabba förbindelser från Prag till Finland, vilket innebär att också helgresorna är möjliga.
 

Vilken uppmuntran ger du människor som funderar på att ansöka om EUSPA? Uppfattas ansökningströskeln i Finland som för hög?

Om det bara är en intressant uppgift, sök modigt – få sökande uppfyller alla kriterier. Det lönar sig att läsa ansökningstexten noggrant och systematiskt svara på de sökkriterier som anges i den – med samma terminologi. Det lönar sig att förbereda ansökan omsorgsfullt och besvara varje punkt som krävs. Det finns rätt många sökande och i början av processen räknas ansökningarna noggrant in i kriterierna och speglar dem.

Det här var min tredje eller fjärde ansökan till en EU-uppgift på denna nivå och nu skakade det. Det var till stor nytta att jag redan hade gamla erfarenheter av ansökningsprocesser, skrivande av ansökan och intervjuer som grund. Jag tror att rekryteraren ser om man har övat på att söka. Så det enda som kan göras är att öva på att söka jobb i EU.
 

Hur är det att bo i Prag?

Prag är en liten europeisk huvudstad, särskilt i god bemärkelse. Kollektivtrafiken fungerar verkligen bra, saker är tillgängliga och nära, till skillnad från många större städer. Det finns mycket kultur- och musikutbud här. Prag har en lång historia och utanför ett intressant historiskt centrum kommer man genast ut i naturen. Det finns ingen oundviklig rusning, så det är lätt att ordna livet så att det blir smidigt.
 

Hurdan var den tjeckiska byråkratin och hjälper någon av EUSPA:s instanser?

Merparten av byråkratin gäller arbete inom EU. Mycket pappersarbete måste göras när man kommer hit, men EUSPA hjälper till med lokala myndigheter. Jag har inte varit tvungen att besöka byråerna själv, och det är en ganska stor sak. Det går mycket bra via EUSPA och jag tycker att hela processen går smidigt. Och när jag har flyttat många gånger, blir det naturligtvis allt lättare. Själv såg jag ingen förändring till ett problem; adressen ligger bara lite längre bort, vi gör ett par veckor svettiga pappersarbeten och sedan bor vi redan utomlands. Det är inte så konstigt.

 

EUSPA – Europeiska unionens byrå för rymdprogram (European Union Agency for the Space Programme)

Europeiska unionens byrå för rymdprogram (EUSPA) tillhandahåller säkra och skyddade europeiska satellitnavigeringstjänster, främjar kommersialiseringen av Galileo-, EGNOS- och Copernicus-data och - tjänster, samordnar EU:s statliga satellitkommunikationsprogram GOVSATCOM och ansvarar för verksamheten vid programmets serviceställen för övervakning och uppföljning av rymdföremål.

EUSPA ansvarar för godkännandet av säkerhetsarrangemanget för alla komponenter i EU:s rymdprogram. EUSPA främjar utvecklingen av en innovativ och konkurrenskraftig rymdsektor och samarbetar med hela EU:s rymdgemenskap. På så sätt bidrar den till den europeiska gröna given och den digitala omställningen samt till unionens och dess medborgares säkerhet, samtidigt som unionens autonomi och resiliens stärks.

I EUSPA arbetar experter från 24 EU-länder.


EUSPA:s uppgifter definieras i EU:s förordning om rymdprogram

Kati Tahvonen Copernicus Innovation and Market Officer