Hoppa till innehåll

Med hjälp av ESERO Finland-verksamheten utvecklas finländarnas vetenskapliga och tekniska kunnande

ESERO (European Space Education Resource Office) är en viktig kanal för Europeiska rymdorganisationen ESA för att stödja utbildningssamhällena. ESERO:s verksamhet främjar barns och ungdomars vetenskapliga lärande och ökar intresset för rymdvetenskap och rymdteknik.

Rymden är fascinerande, den väcker allmänt intresse och dess vetenskaps- och teknologiområden är en del av vår vardag bland annat genom väderobservation och positioneringsteknik. Rymden är dessutom lättillgänglig och inspirerande till självständig forskning och observation. Rymdsektorn bidrar också till vår medvetenhet om aktuella forskning, innovationer och ny teknik samt om principerna för hållbar utveckling. Branschen ökar således finländarnas forskningskapital, med vilket avses summan av den vetenskapliga förståelsen, attityderna och färdigheterna, som vi ökar under hela livet.

För barn och unga lyfter rymdbranschen fram förebilder samt möjligheter till utbildningsvägar och karriärer. För att stödja det vetenskapliga lärandet samordnar Europeiska rymdorganisationen ESA sina medlemsstaters ESERO-verksamhet. I mer än tjugo medlemsstater utvecklas STEM- (Science, Technology, Engineering, Math) kompetens genom lärarutbildningar, skolprojekt, tävlingar, läromedel och klassrumsaktiviteter samt evenemang som ökar medvetenheten om rymdtemat. 

Lärare från småbarnspedagogik till högskolor utnyttjar de utbildningsvägar som ESERO Finland erbjuder

Varje år utbildar ESERO i genomsnitt 50 000 lärare i Europa och når över 1,6 miljoner elever till vetenskaplig fostran. Finlands egen ESERO-enhet – ESERO Finland – grundades 2021. Finland hörde tidigare till det nordiska Nordic-ESERO-samfundet. Vetenskapscentret Heureka samordnar ESERO Finland-verksamheten i Finland, och Åbo Akademi Skolresurs ansvarar för den svenskspråkiga dimensionen. Tack vare det breda nätverket ESERO Finland är verksamheten riksomfattande och tvåspråkig.

I enlighet med målen i ESA:s program Space for Education 2030 (S4E 2030) inspirerar ESERO Finlands fenomenorienterade och sektorsövergripande verksamhet rymdsektorerna och stärker de vetenskapliga och tekniska färdigheterna. Funktionerna överskrider djärvt läroämnesgränserna, sporrar till växelverkan, kontinuerligt lärande, hållbar utveckling samt till forskningsbaserad kunskap och teknik. Till lärarna riktas vetenskapsfostringsverksamhet från småbarnspedagogik till högskolor, och evenemang som väcker intresse ordnas för skolelever, lärare, unga och familjer. För barn och unga presenterar ESERO Finland på ett lockande sätt utbildningsvägar och karriärmöjligheter som leder till rymdbranschen och uppmuntrar unga att fortsätta sina studier och karriärer inom STEM-branscherna.

Unga inspireras till exempel genom skolprojekt samt nationella och internationella tävlingar. ESA:s burksatellittävling CanSat för 14–19-åringar kulminerar årligen i den internationella sluttävlingen. Som nätverkssamarbete mellan ESERO Finland ordnas Finlands deltävling i Vasa. CanSat är en fullt fungerande satellitmodell som byggs i en dryckesburk. Med miniraketen skickas CanSat upp i luften för att samla in observationsdata, såsom temperatur och lufttryck. 

De unga ansvarar själva för alla delar av tävlingsprojektet: val av undersökningsuppgift, hållbart utseende för landning av CanSat-burksatelliten, installation av delar och komponenter, programmering av mätningar, insamling av material, förberedelse för uppskjutning och analys av insamlade data. Den europeiska tävlingen CanSat utvecklar de ungas färdigheter att bedriva STEM-, handskicklighets-, interaktions-, programmerings- och vetenskaplig forskning med hjälp av projektundervisning. 

Ungdomar skickar CanSat-burksatelliter upp i luften med miniraketer (Foto: ESERO Finland)


ESERO Finlands fenomenbaserade och sektorsövergripande fortbildning för lärare överskrider läroämnesgränserna, sporrar till hållbar utveckling och stärker kompetensen hos yrkesutbildade personer inom undervisningssektorn och förmågan att använda digitala applikationer. Rymdforskningen sträcker sig i stor utsträckning till olika vetenskaper, miljön, principerna om ekologiskt ansvar och teknisk fostran, så det är naturligt att koppla den till undervisningen om målen för läroplanerna på olika undervisningsstadier.

I utbildningen för jordobservation undersöks och observeras till exempel jordens fenomen med hjälp av satellitbilder och därtill hörande forskningsdata. Utbildningen ökar förståelsen för användningen av satelliter som observationsverktyg, ger information om väder, klimat och klimatförändringens konsekvenser till exempel för glaciärer, odlingsarealer eller algblomningar i Finska viken.

Intressanta rymdrelaterade evenemang erbjuds på lämpligt sätt

ESERO Finlands inspirerande evenemang som presenterar rymdsektorn riktar sig till alla. Från vetenskapscentret Heureka har man till exempel tre gånger tagit direkt videotelefonförbindelse till en internationell rymdstation i jordens omloppsbana. År 2016 besvarades samtalet av astronauten med finländsk rötter Timothy Kopra och i december 2017 av den italienska astronauten Paolo Nespoli. I december 2023 svarade den danska astronauten Andreas Mogensen på frågor om rymd och teknik som finländska skolelever sänt på förhand under samtalet. Vid rymdtemaevenemang kan publiken interagera med experter, utforska rymdfenomen och tekniska lösningar genom att själva pröva, göra och bygga upp samt följa upp vetenskapliga framträdanden som hänför sig till temat.

I nätverket ESERO Finland deltar Heureka, Åbo Akademi Skolresurs, Vetenskapscentret Tietomaa, Åbo universitets Vetenskapscentral, Joensuu vetenskapliga sällskap (Joensuun tiedeseura ry)/SciFest, astronomiska föreningen Ursa, Aalto-Junior, Arctic Astronautics, Kupla Productions, Vetenskapsundervisningsföreningen (Tiedeopetusyhdistys ry), Helsingfors Observatorium samt Centret för vetenskaplig fostran, Villmanstrands Juniversity, LUMA-centret Lappland, Arktiska centret och Arktikum vetenskapscentral, LUMA-centret Österbotten, rymdparken Avaruuspuisto Väisälä, Finlands rymdforskarförening och Taivo Productions. Projektet genomförs med stöd av ESA Education, Jenny och Antti Wihuri-fonden och Magnus Ehrnrooth stiftelsen.

FM Jutta Kujasalo, Chef för programproduktionen vid vetenskapscentret Heureka, ESA:s delegat för ACE (Advisory Committee on Education), tidigare Nordic-ESERO National Point of Contact-koordinator och numera ESERO Finlands initiativtagare samt ansvariga handledare
 

Ytterligare information:

[email protected]
www.esero.fi
European Space Education Resource Office
The European Space Agency
Edugalaxen
 

Jutta Kujasalo Chef för programproduktionen, Vetenskapscentret Heureka