Åtgärder enligt strategin: Internationellt påverkansarbete

RYMDFÖRVALTNING
Arbets- och näringsministeriet ser över delegationen för rymdärendens sammansättning och behörighet samt effektiviserar dess verksamhet. Dessutom främjar ministerierna inrättandet av en centraliserad rymdförvaltning.

INTERNATIONELL REPRESENTATION
Delegationen för rymdärenden kartlägger medlemmar i internationella organ, expertgrupper och standardiseringsorganisationer och koordinerar i fortsättningen utnämningen av medlemmar samt deras verksamhet.

MARKNADSFÖRING
Ministerier, myndigheter, företag och forskningsorganisationer marknadsför tillsammans det finländska rymdkunnandet och säkerställer dess synlighet i en internationell kontext samt främjar aktivt och systematiskt finländares tillträde till inflytelserika positioner i internationella organisationer.

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER
Behöriga ministerier deltar i utformningen av internationella bestämmelser i EU och i FN:s rymdkommitté Copuos samt via övrigt internationellt samarbete och främjar därigenom särskilt hållbart utnyttjande av rymden, nya affärsmöjligheter och säkerhetsaspekter.

EUROPEISKA RYMDORGANISATIONENS PROGRAM
Finlands ESA-delegation samt finländska företag och forskningsorganisationer är aktiva i att framföra idéer för och delta i planeringen av ESA:s nya program och uppdrag, i synnerhet genom utnyttjande av små satelliter, IOD-lösningar eller andra lätta och behändiga lösningar som är förmånliga och går snabbt att utveckla. Arbets- och näringsministeriet och Business Finland utreder möjligheterna till ytterligare finansiering för ESA:s valfria program.

EU:S RYMDPROGRAM
Arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet påverkar utvecklingen av EU:s rymdprogram i en sådan riktning att hållbart utnyttjande av rymden samt nya innovationer och affärsmöjligheter främjas. Målet uppmärksammas också under Finlands nästa EU-ordförandeskap.

BÄTTRE TÄCKNING 
Kommunikationsministeriet främjar lösandet av täckningsproblem vid satellitnavigering i Finland och de arktiska områdena samt bättre tillgång till fjärranalysmaterial och teleförbindelser.